Loading…
avatar for david skonieczny

david skonieczny

Thursday, October 26
 

7:00pm CDT

10:00pm CDT

 
Friday, October 27
 

5:30pm CDT

6:15pm CDT

7:15pm CDT

9:15pm CDT

10:00pm CDT

 
Saturday, October 28
 

4:15pm CDT

5:30pm CDT

8:30pm CDT

9:30pm CDT

11:15pm CDT

 
Sunday, October 29
 

12:30pm CDT

1:45pm CDT

2:00pm CDT

4:15pm CDT

6:00pm CDT

6:30pm CDT

7:30pm CDT

8:00pm CDT

8:15pm CDT

9:30pm CDT

11:00pm CDT

 
Monday, October 30
 

7:00pm CDT

10:00pm CDT

 
Tuesday, October 31
 

4:30pm CDT

5:45pm CDT

6:30pm CDT

7:00pm CDT

9:00pm CDT

9:30pm CDT

 
Wednesday, November 1
 

6:30pm CDT

7:00pm CDT

8:30pm CDT

10:00pm CDT

 
Thursday, November 2
 

5:30pm CDT

9:10pm CDT